Hỏa tốc: Công văn v/v thông báo cho trẻ, học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19